Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αρμονική συνύπαρξη εκτός από την αμοιβαία ευγένεια και σεβασμό προϋποθέτει και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου ώστε να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτού σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου

Για την ακόμα πιο εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας και με συσσωρευμένη την εμπειρία από την λειτουργία των προηγουμένων χρόνων, αποφασίσαμε να τυπώσουμε και να εκδώσουμε, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου του οποίου πρέπει να λάβουν γνώση οι γονείς και οι μαθητές.

Οι κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε είναι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου.

Προσπάθεια όλων είναι να δημιουργήσουμε ένα υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Ο κανονισμός θα πρέπει να είναι σεβαστός από όλους και να εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το Σχολείο θα είναι υποχρεωμένο να ελέγξει πειθαρχικά τον μαθητή και να επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Σε περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση αυτοί θα απομακρύνονται οριστικά από το Σχολείο.

Εμείς εδώ  θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε το σύγχρονο φιλελεύθερο σχολείο της εποχής μας με κάποιες παλιές αξίες που ξεχνιούνται με το πέρασμα του χρόνου.

Είμαστε σίγουροι, ότι ο κανονισμός θα γίνει σεβαστός από όλους, δηλαδή εκπαιδευτικούς – μαθητές – γονείς και ότι το Σχολείο μας θα γίνει πρότυπο λειτουργίας.

                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Για την εγγραφή των νέων μαθητών στο Εκπαιδευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ με πλήρη τα ατομικά και οικογενειακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν δημοσιοποιούνται σε κανένα.

2. Με την εγγραφή προκαταβάλλεται το 1/10 του συμφωνηθέντος ποσού καθώς και το παράβολο των 62 ΕΥΡΩ.

3. Το υπόλοιπο ποσόν καταβάλλεται σε 9 ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

4. Η πληρωμή γίνεται:

 • Είτε στο Σχολείο κατά το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα.
 • Είτε με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
 •  EUROBANK:  

5. Για την επανεγγραφή του μαθητή για το επόμενο σχολικό έτος απαιτείται η προκαταβολή πάλι του 1/10 των διδάκτρων της επόμενης χρονιάς κατά την επίδοση της τελικής βαθμολογίας και πάντως όχι αργότερα της 10ηςΙουλίου.

Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται δεδομένη η διακοπή της φοίτησης του μαθητή και η θέση θα δίνεται σε νεοεγγραφόμενο.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Α. Χαρακτηρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες

Μια απουσία χαρακτηρίζεται:

1) ακαταχώρητη όταν,

i) προκύπτει από την συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου βάση αποφάσεων των αρμοδίων αρχών, ή του Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων,

ii) γίνεται από μαθητή διαφορετικού θρησκεύματος σε συγκεκριμένες ημερομηνίες,

iii) σχετίζεται με μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο,

iv) οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα.

2) δικαιολογημένη όταν,

προσκομισθεί στο σχολείο ιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την ασθένεια του μαθητή ή δικαιολογηθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους β) και γ),

διαφορετικά χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει με ενυπόγραφη δήλωσή του στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος και μέχρι 2 το πολύ συνεχόμενες ημέρες τη φορά.

Οποιαδήποτε δικαιολόγηση απουσιών πρέπει να γίνεται εντός 10 το πολύ ημερών από την επιστροφή του μαθητή. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών η απουσία χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

 

Β. Όρια απουσιών – Συνέπειες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών ( δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για όλο το έτος ) μέχρι 64 δεν έχει καμία συνέπεια.

β) Μαθητής /τρια με σύνολο αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο από 64 (για όλο το έτος) απορρίπτεται λόγω απουσιών.

γ) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών (για όλο το έτος) μεγαλύτερο από 64 και μέχρι το πολύ 114 δεν έχει καμία συνέπεια εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας δικαιολογήσει με τους τρόπους που έχουν προαναφερθεί όλες τις απουσίες που υπερβαίνουν τις 64, π.χ. αν έχει 114 απουσίες πρέπει να δικαιολογήσει τις 50 ενώ αν έχει 100 θα πρέπει να δικαιολογήσει τις 36.

ΛΥΚΕΙΟ

α) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών ( δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για όλο το έτος ) μέχρι 50 δεν έχει καμία συνέπεια.

β) Μαθητής /τρια με σύνολο αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο από 50 (για όλο το έτος) απορρίπτεται λόγω απουσιών.

γ) Μαθητής /τρια με σύνολο απουσιών( για όλο το έτος) μεγαλύτερο από 50 και μέχρι το πολύ 114 δεν έχει καμία συνέπεια εφόσον ο γονέας ή ο κηδεμόνας δικαιολογήσει με τους τρόπους που έχουν προαναφερθεί όλες τις απουσίες που υπερβαίνουν τις 50,π.χ αν έχει 114 απουσίες πρέπει να δικαιολογήσει τις 64 ενώ αν έχει 100 θα πρέπει να δικαιολογήσει τις 50.

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υπεύθυνα για την φοίτηση του μαθητή.

2. Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες το σχολείο ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή που στέλνεται από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15νθήμερο του ίδιου μήνα.

3. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την κρίση του.

4. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Σχολείου.

5. Ο Γονέας - Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής απουσιάζει σε όλη την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του Σχολείου.

6. Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

7. Αν οι απουσίες πραγματοποιούνται σε ώρα που το τμήμα γράφει διαγώνισμα ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.

8. Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές, συγκεντρώσεις του Σχολείου χωρίς την δικαιολόγησή τους από τον Γονέα - Κηδεμόνα ή την άδεια από τον Διευθυντή θεωρούνται αδικαιολόγητες.

9. Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά.

10. Ένα κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα δεν απαλλάσσεται από την μελέτη ,την προπαρασκευή ακόμη και την εξέταση στο μάθημα αυτό.

11. Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση και κατά την κρίση του Διδάσκοντα δεν γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο Γραφείο του διευθυντή.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

α) Απουσία ή καθυστέρηση 1ης ώρας

Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν στις 8.0 μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις.1

Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση μέχρι 5΄ γίνεται δεκτός χωρίς απουσία αλλά του γίνεται παρατήρηση. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 5΄ μπορεί να γίνει και πάλι δεκτός στην τάξη αφού πρώτα έχει εφοδιαστεί με σημείωμα από την Γραμματεία η οποία ακολούθως ενημερώνει τον Διευθυντή του Σχολείου.

Μαθητής που κατά την διάρκεια του μήνα έχει έρθει πάνω από 3 φορές με καθυστέρηση πέραν των 5΄(κατά την 1ηώρα)

ελέγχεται πειθαρχικά.

β) Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Μαθητής που δεν γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο του Διευθυντή από τον διδάσκοντα καθηγητή για να του ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

γ) Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα που η τάξη γράφει διαγώνισμα ή τεστ, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.

δ) Μη προσέλευση στην πρωινή προσευχή

Όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών εκτός από την περίπτωση που έχει πάρει άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή και οι μαθητές άλλων θρησκευτικών δογμάτων και τούτο διότι μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή.

Μαθητής ο οποίος βρίσκεται εντός της αίθουσας κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης, οδηγείται από τον εφημερεύοντα καθηγητή στον Διευθυντή και ελέγχεται πειθαρχικά.

ε) Απουσίες από συγκεντρώσεις:

Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις στο Αμφιθέατρο (ομιλίες, γιορτές) παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία /ες και ελέγχονται πειθαρχικά.

στ) Απουσίες από σχολικούς περιπάτους – μονοήμερες εκδρομές:

Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε σχολικούς περιπάτους ή μονοήμερες εκδρομές είναι υποχρεωτική.

Ένας μαθητής μπορεί να απουσιάσει από τις παραπάνω εκδηλώσεις αλλά με καταχώρηση δικαιολογημένης απουσίας μόνο στις εξής περιπτώσεις:

i) Για λόγους υγείας (αφορά τους σχολικούς περιπάτους) οπότε και απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία του γονέως με τον Διευθυντή ή την Γραμματεία του Σχολείου.

ii) Για οικογενειακούς λόγους (αφορά τις μονοήμερες εκδρομές) οπότε και απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση του γονέως.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο μαθητής θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

ζ) Απουσίες – Απαλλαγές από το μάθημα της Γυμναστικής:

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής φορώντας την αθλητική τους ενδυμασία (φόρμες γυμναστικής).

Οι μαθητές που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς φόρμες παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία.

Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται μόνο από τον υπεύθυνο Γυμναστή ή τον Διευθυντή και μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους.

η) Ωριαίες αποβολές:

Μαθητής ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία.

Επίσης με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθητές που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος. Τα κάθε είδους φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα εφ’ όσον δεν καταναλωθούν στο διάλειμμα, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάσσουν στους ατομικούς τους φοριαμούς για να τα καταναλώσουν στο επόμενο διάλειμμα.

Οι μαθητές οι οποίοι τιμωρούνται με ωριαία αποβολή σε καμία περίπτωση δεν μεταβαίνουν στο κυλικείο ή στον αύλειο χώρο, ενώ μετά το κτύπημα του κουδουνιού ο καθηγητής του μαθήματος τους συνοδεύει στο γραφείο του Διευθυντή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Οι κανόνες συμπεριφοράς που το Σχολείο θεωρεί αναγκαίο να τηρούνται, για να επιτυγχάνεται τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία του σε καθημερινή βάση όσο και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής, είναι οι εξής:

1. Εμφάνιση

Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ευρείας κοινωνικής αποδοχής, να ταιριάζει με την ιδιότητα του μαθητή και να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια.

Αν οι μαθητές, μετά τη σχετική σύσταση, δεν συμμορφώνονται, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο.

2. Κάπνισμα

Για να αποθαρρυνθούν οι μαθητές από την επικίνδυνη αυτή για την υγεία συνήθεια πρωτίστως, αλλά και για λόγους αισθητικής, απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα σε οποιοδήποτε χώρο του Σχολείου και η τιμωρία είναι  αυστηρότατη.

Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και στον δρόμο δεδομένου, ότι οι μαθητές μας αντιπροσωπεύουν το Σχολείο τους και όταν δεν βρίσκονται σ’ αυτό.

Επίσης το κάπνισμα απαγορεύεται και σε οποιαδήποτε εκδρομή είτε ημερήσια, είτε πολυήμερη.

3. Κινητά τηλέφωνα

Το Σχολείο απαγορεύει αυστηρά τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του Σχολείου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει ο μαθητής να έχει μαζί του το κινητό για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, τότε είτε το φυλάσσει στον ατομικό του φοριαμό, είτε το παραδίδει στον Διευθυντή για φύλαξη.

Κινητό που χρησιμοποιείται από μαθητή ή είναι σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος θα φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή, θα παραδίδεται μόνο στους γονείς, ενώ ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά.

4. Συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα των άλλων

Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση με τους ρυθμούς και τις δικές τους δυνατότητες χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα η συμμόρφωση τους σε ορισμένους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή είναι απαραίτητη αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και προστατέψουν τα δικαιώματά τους τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη σχέση τους με τους φορείς του σχολείου.

Οι μαθητές οφείλουν:

1. Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση καθώς επίσης και το δικαίωμα των καθηγητών να διδάξουν.

2. Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν την διεξαγωγή των μαθημάτων και των υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων.

3. Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μη έχουν επιθετική συμπεριφορά.

4. Να σέβονται τους συμμαθητές τους , τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του σχολείου. Ο μαθητής που προκαλεί φθορές ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη για την αποκατάσταση βαρύνει τον ίδιο.

5. Να μη φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα ή έντυπα που αντιβαίνουν στην σχολική δεοντολογία.

6. Κατά την διάρκεια των τεστ ή των διαγωνισμάτων οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν με τις υποδείξεις των καθηγητών τους χωρίς να δυστροπούν, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού, ο μαθητής βαθμολογείται με μονάδα και ελέγχεται πειθαρχικά.

7. Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου.

8. Να αποφεύγουν συμπεριφορές που υποβαθμίζουν το κύρος των μαθητικών συνελεύσεων και να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών.

9. Να συμπεριφέρονται εν γένει με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα, τους γονείς τους και το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν:

 • Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου
 • Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων
 • Να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους
 • Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων
 • Να μη φέρνουν στις αίθουσες φαγητά ή αναψυκτικά

Κάθε φθορά αναφέρεται στο γραφείο του Διευθυντή και ο μαθητής που την προκάλεσε ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.

Το Σχολείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους προηγούμενους κανόνες, γιατί θεωρεί ότι η παραβίασή τους προσβάλλει το ίδιο το Σχολείο.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Το Σχολείο θεωρώντας, ότι οι σχολικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής διοργανώνει ημερήσιες και πολυήμερες ποιοτικές εκδρομές που στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία αλλά τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών, όσον αφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας αλλά και άλλων χωρών της Ευρώπης.

Είναι αυτονόητο, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι της εκδρομής θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να υπάρχει

αρμονική συνεργασία μαθητών και συνοδών καθηγητών. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει:

 • Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο να φέρουν υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί από το Σχολείο και η οποία θα φυλάσσεται στο αρχείο του Σχολείου.
 • Να υπακούουν αγόγγυστα στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών στη διάρκεια της εκδρομής.
 • Να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς στα μεταφορικά μέσα καθώς επίσης και στα ξενοδοχεία.
 • Να γνωρίζουν, ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ είτε στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους διασκέδασης.
 • Να είναι συνεπείς στα ραντεβού της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.
 • Να είναι προσεκτικοί με την σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών τους.
 • Να γνωρίζουν, ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ’ αρχής δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.
 • Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το Σχολείο.
 • Το Σχολείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στα παραπάνω για τον λόγο αυτό ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα πειθαρχικά τους μαθητές που δημιουργούν προβλήματα και ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ:

1. Ως απουσιολόγος σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, ο μαθητής που συγκέντρωσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

2. Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέχεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.

3. Όταν κάποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, ο απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων.

4. Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών στη Γραμματεία.

5. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση.

6. Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος και οι επιμελητές εκείνης της ημέρας και ελέγχονται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

7. Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά με αυστηρή ποινή.

8. Με ευθύνη του απουσιολόγου ενημερώνεται η Γραμματεία του Σχολείου με ειδικό σημείωμα που προσκομίζεται κατά το πρώτο διάλειμμα για τους απόντες, προκειμένου να γίνει τηλεφωνική ενημέρωση.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:

1. Οι επιμελητές ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Οι επιμελητές ορίζονται ανά δύο και η κατάσταση των επιμελητών με τις αντίστοιχες ημερομηνίες είναι αναρτημένη πίσω από την πόρτα της κάθε αίθουσας.

2. Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της τάξης καθώς επίσης και για τις φθορές που προκαλούνται σ’ αυτές.

3. Με το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα με την ευθύνη των επιμελητών και του καθηγητή αδειάζει η αίθουσα και ανοίγονται τα παράθυρα προκειμένου να γίνει ο σωστός αερισμός της αίθουσας.

4. Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε κλοπή συμβεί στη διάρκεια της ημέρας, εκτός από τις ώρες που και οι ίδιοι απουσιάζουν εκτός αιθούσης (ώρα Γυμναστικής, ομιλία στο αμφιθέατρο κλπ). Για τον λόγο αυτόν οι μαθητές δεν πρέπει να αφήνουν πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα μέσα στην αίθουσα.

ΠΟΙΝΕΣ

1. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μη επαναληφθούν στο μέλλον.

2. Το ύψος της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπ’ όψιν και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του μαθητή στο σχολείο και στην σχολική ζωή.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρες

ΣΤ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η Παρατήρηση είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων ,δεν καταχωρίζεται στα βιβλία του σχολείου και αποσκοπεί στην προειδοποίηση του μαθητή.

Η Επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο επιβολής κυρώσεων και στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή.

Οι κυρώσεις Α, Β, Γ επιβάλλονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.

Οι κυρώσεις Α, Β, Γ, Δ επιβάλλονται από τον Δ/ντή ή τον Υποδ/ντή

Οι κυρώσεις Α, Ε επιβάλλονται από το συμβούλιο του τμήματος ( Δ/ντής και διδάσκοντες )

Από την ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων όλες οι κυρώσεις.

4. Οι αποβολές λαμβάνονται υπ’ όψιν στο τέλος του σχολικού έτους για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του.

Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη όταν τηρούν απολύτως το σχολικό κανονισμό, κοσμία όταν τον τηρούν όχι όμως χωρίς παρακλήσεις και επίμεμπτη όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών αποτελεί στοιχείο για χρήση αποκλειστικά σχολική, αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους και μετά την οριστική έξοδο του μαθητή από το σχολείο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τροποποιηθεί.

5. Μαθητής, ο οποίος συγκεντρώνει πέντε επιπλήξεις ή τρεις αυστηρές επιπλήξεις αποβάλλεται για μία ημέρα από τα μαθήματα.

6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας –κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά, είτε με ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή το οποίο πρέπει να επιστρέψει με την υπογραφή του.

Τέλος σε μαθητές που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα ο Σύλλογος των Διδασκόντων με αιτιολογημένη απόφασή του, τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το Σχολείο.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1.  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με τον ρόλο τους αναπτύσσοντας παράλληλα τέτοια συμπεριφορά ώστε να διαμορφώνουν ήρεμο, ευχάριστο και συνεργατικό κλίμα μέσα στο σχολείο.

2.    Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σέβονται τις απόψεις , τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και της Διεύθυνσης του σχολείου.

3.    Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή σε τμήματα της ίδιας τάξης καθώς έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής των.

4.    Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να έχουν οργανωτική υπόσταση , κατακόρυφη συνεργασία και να αναλαμβάνουν ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν είναι σωστό ούτε επιτρέπεται να υποστηρίζεται προς τους μαθητές η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.

5.     Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα τους, την μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν καθώς δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς ιδίως σε μαθητές μικρότερων ηλικιών.

6.       Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να ζητούν να έχουν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών τους καθώς και σε θέματα υγείας τους, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους και να προφυλαχθούν από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις τους μαζί τους.

7.      Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για τον μαθητή αλλά και σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο. Οι τυχόν εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα χωρίς να καταφεύγουν συχνά στον Διευθυντή για προβλήματα που θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

8.     Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν. Παράλληλα ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας , υγιεινής και αισθητικής του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

9.    Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται από τους εφημερεύοντες καθηγητές κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και από τους αντίστοιχους διδάσκοντες καθηγητές κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης των μαθητών από τις αίθουσες διδασκαλίας.

10.     Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια για τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις, την συμπεριφορά, θέματα διαγωγής, βαθμολογίες ,εξετάσεις και γενικά σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στην σχολική κοινότητα και γι αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που πρέπει να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης του σχολείου διαθέτοντας υψηλό κύρος, πειθώ, διοικητικές γνώσεις και εμπειρία,, καθώς θα πρέπει να γίνεται κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται.

1.    Όταν επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ αυτούς ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι αυτούς, καθώς η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.

2.     Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς θεωρείται αρνητικό στοιχείο αφού περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και γενικότερα τα θετικά κίνητρα.

3.   Ο Διευθυντής πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο σχολείο, να δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών , των εκπαιδευτικών αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού. Όταν απαιτείται πρέπει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του για παρατηρήσεις, υποδείξεις, αποδοκιμασία πράξεων ή φαινομένων, αλλά και επιβολή ποινών γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

4.     Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση την συμπεριφορά του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους.

5.     Ο Διευθυντής πρέπει να έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια αφού οι αποφάσεις του τότε θα έχουν μεγαλύτερο κύρος καθώς θα προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.

6.   Ο Διευθυντής με τις εμπειρίες και τις γνώσεις του σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς εξασφαλίζοντας την συναίνεση και συνεργασία τους καθώς τους αναγνωρίζει την προσωπικότητα και την αξία τους.

7.   Ο Διευθυντής πρέπει να κατανοεί το σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στο σχολείο αναπτύσσοντας θετικές στάσεις απέναντι σε μαθητές , εκπαιδευτικούς, και γονείς.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή ορίζονται ο πατέρας και η μητέρα του εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του μαθητή.

Για την επιτυχία του κοινού σκοπού της αγωγής και της μόρφωσης των μαθητών θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

Ειδικότερα:

1.       Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί είναι ο Γονέας-Κηδεμόνας ο οποίος με τη σειρά του θα συνεργαστεί με το σχολείο.

2.       Για την συμμετοχή του μαθητή σε εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του Κηδεμόνα.

3.       Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορούν να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

4.        Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία μαζί τους παρόλο που το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διοίκησης του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και γενικότερα το κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Η εγγραφή και η φοίτηση του μαθητή /ριας στα Εκπαιδευτήρια  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  &  ΠΑΙΔΕΙΑ   προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του Γονέα ή Κηδεμόνα όλων των όρων του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης.