ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΠΡΑΞΗ 14η 19/-11-2018

 

Στην Κηφισιά και στο Γραφείο του Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηναική  Αγωγή  &  Παιδεία» σήμερα 19-11- 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:45 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Εκπαιδευτική επίσκεψη στη  Θεσσαλονίκη από 14-17/12/2018, των τάξεων Β & Γ Λυκείου στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος  και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από κάθε άποψη προσφοράς , η οποία έχει συγκροτηθεί με τη με αρ. 13/16-11-2018 πράξη  του  Διευθυντή  με παρόντα μέλη :

 

  1. Πρόεδρος:     Ο Διευθυντής  Μεταξάς  Σταύρος
  2. Μέλη: α)        Οικονομάκης  Εμμανουήλ ,καθηγητής  (ΠΕ04)  

 β)       Κατράδη Αικατερίνη, καθηγήτρια  (ΠΕ04)

 γ)       Μπαθρέλος  Στέφανος   Πρόεδρος του 15μελούς

 δ)       Παναγέας Άγγελος γραμματέας του 15μελούς

 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και κατόπιν συζητήσεως η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την εκδρομή στο Πρακτορείο ΙQ HOLIDAY με τιμή 175 ευρώ κατά άτομο στο ξενοδοχείο DI TANIA με το εξής σκεπτικό:

 

  • Πληρότητα στις παροχές.
  • Επιτυχείς συνεργασίες με το σχολείο κατά το παρελθόν.
  • Υποβολή αναλυτικών μενού.  
  • Την γεωγραφική θέση, η οποία είναι σύμφωνη με την προκύρηξη  .
  • Τις προτάσεις των εκπροσώπων των μαθητων.
  • Η προσφορά του προτιμάται για λόγους αξιοπιστίας, εγγυήσεων και ποιότητας.

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                   

                                                                                                ΚΑΤΡΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

                                                                                                ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

                                                                                                ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ