• Προσιτά   δίδακτρα   προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  της  σημερινής  πραγματικότητας.
  • Ολιγομελή  τμήματα  μαθητών (10-12 ατόμων), που καλύπτουν πλήρως κάθε μαθητή χωρίς επιπλέον υποστήριξη.
  • Καθηγητές – Παιδαγωγοί  με  μεγάλη  εμπειρία  και  πολυετή  προϋπηρεσία  στο  χώρο  της  ιδιωτικής  εκπαίδευσης.
  • Εξατομικευμένα  προγράμματα  σπουδών,  διαμορφωμένα  στις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  κάθε  μαθητή.
  • Ενισχυτική  διδασκαλία.
  • Ανίχνευση  και  υποστήριξη  μαθησιακών  δυσκολιών.
  • Ψυχολογική  υποστήριξη  από  ειδικούς  συμβούλους.
  • Ασφαλής  και  δωρεάν  μεταφορά  μαθητών.
  • Συνεχής  επικοινωνία – ενημέρωση  γονέων.
  • Ολοκληρωμένα  προγράμματα  επαγγελματικού  προσανατολισμού σε  κάθε  τάξη   για  την έγκαιρη  και    σωστή  επιλογή κατεύθυνσης  και  μαθημάτων με  ειδικά  τεστ δεξιότητας  και  κλίσεων.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες σε ώρες εκτός σχολικού προγράμματος